Văn Khấn Lễ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ( Phật Bà Quan Âm)_DGTK.VN

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Cọn lạy chín phương Trời, Mười phương chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con Nam Mô Đại Từ, Đại Bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thùy từ chứng giám.

Tín Chủ Con là: ………………………………………………………………….

Ngụ Tại:……………………………………………………………………………..

Hôm nay là Ngày……… Tháng ……..Năm………

Tín Chú Con Tên là: ……………………………………………………………….

Ngụ Tại Địa Chỉ: …………………………………………………………………….

Tín chủ con đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi kính dâng phẩm vật, hương hoa, kim ngân tịnh tài vv…. ( Có Dâng Gì Thì Đọc Đấy ) ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lẽ dưới tòa sen hồng.

Tín chủ con cúi xin đức Đại Sỹ không rời bản nguyện chở che cứu vớt chúng con, như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nêu cao. Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạoi khai hoa, độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến ba tháng đông, chín tháng hè luôn được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vượng tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

cầu gì cũng được, nguyện gì cũng thành

Tín chủ con lẽ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật

Nam Mô A Di Đà Phật


Block "dang-ky" not found

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.